Конкурси

ТРЕЋИ ТАБЛИН КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ БОЖИЋНУ ПЕСМУ ИЛИ ЦРТЕЖ

Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва Табла расписује

ТРЕЋИ ТАБЛИН КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ БОЖИЋНУ ПЕСМУ ИЛИ ЦРТЕЖ

ученика основношколског узраста са јужнословенског говорног подручја

1. Тема конкурса: Божић

2. Конкурс је отворен од 1. до 30. новембра 2019.

3. На конкурсу могу учествовати ученици основних школа широм света који пишу на једном од јужнословенских језика.

4. Сваки аутор може да пошаље по једну песму или један цртеж (или једну песму и један цртеж).

5. Литерарне радове слати на адресу е-поште konkursi@tabla.org.rs у Ворд документу на једном од стандарсних фонтова, величине 12, на једном од јужнословенских језика, најкасније до 30.11.2019. у 23:59:59. Немојте нам слати литерарне радове који су већ награђивани на другим конкурсима, јер их нећемо оцењивати.

6. Ликовне радове слати на адресу редакције Табле:
Часопис Табла
Љубомира Николића 17/26 (ПАК 701742)
18106 Ниш
Србија

Ликовни радови се раде искључиво на папирној подлози, а формат и техника су по слободном избору аутора.
Ликовни радови се шаљу искључиво у оригиналу (никако е-поштом као слика), с тим да датум на поштанском жигу коверте не може бити после 30.11.2019. године.

7. Подаци о аутору: име и презиме, разред, назив школе, место, држава, име педагога/ментора, број мобилног телефона или адреса е-поште педагога/ментора или родитеља.
За литерарне радове податке написати испод рада, а за ликовне на полеђини рада (читко штампаним словима или залепити етикету урађену на рачунару).

8. Радови ће бити подељени у две категорије:

Прва категорија:
Осмогодишње ОШ – од предшколаца до IV разреда
Деветогодишње ОШ – од I до V разреда

Друга категорија:
Осмогодишње ОШ – од V до VIII разреда.
Деветогодишње ОШ – од VI до IX разреда.

9. О радовима ће одлучивати стручни жири, који ће наградити најмање по три најбоља ликовна и литерарна рада из сваке категорије посебно.

10. Проглашење победника ће бити на Божић, 25. децембра 2019. године, а додела награда на Божић, 7. јануара 2020. године (25. децембра 2019. по Јулијанском календару).

Приспели радови се не враћају, а аутори су сагласни да се њихови радови могу објавити у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла (www.tabla.org.rs или http://табла.срб).

Spletni časopis za spodbujanje ustvarjalnosti otrok Tabla razpisuje

ТRETJI NATEČAJ TABLE ZA NAJLEPŠO BOŽIČNO PESEM ALI RISBO

za osnovnošolce z južnoslovanskega območja

1. Tema natečaja: Božič

2. Natečaj poteka od 1. dо 30. novembra 2019.

3. V natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol z vsega sveta, ki ustvarjajo v enem izmed južnoslovanskih jezikov.

4. Vsak avtor lahko pošlje po eno pesem ali eno risbo (ali eno pesem in eno risbo).

5. Literarna dela pošljite na e-naslov: konkursi@tabla.org.rs v Wordovem dokumentu, napisana v enem izmed južnoslovanskih jezikov v enem izmed standardnih fontov velikosti 12, najkasneje do 30. 11. 2019 do 23:59:59. Prosimo, ne pošiljajte literarnih del, ki so že prejela nagrade na drugih natečajih, ker ne bodo ocenjena.

6. Likovna dela pošljite na naslov uredništva časopisa Tabla:
Časopis Tabla
Ljubomira Nikolića 17/26 (PAK 701742)
18106 Niš
Srbija

Likovna dela je potrebno pripraviti izključno na papirnati podlagi, format in tehniko lahko avtor izbere sam.
Likovna dela je potrebno poslati izključno v izvirni fizični obliki (nikakor ne po e-pošti kot sliko) z datumom poštnega žiga na kuverti do 30. 11. 2019.

7. Podatki o avtorju: ime in priimek, razred, naziv šole, kraj, država, ime pedagoga/mentorja, številka mobitela ali naslov e-pošte pedagoga/mentorja ali staršev.
Pri literarnih delih podatke napišite pod samim delom, za likovna pa na hrbtni strani dela (čitljivo, s tiskanimi črkami ali zalepiti etiketo, ki je napisana na računalniku).

8. Dela bodo razvrščena v dve kategoriji:

Prva kategorija:
Osemletne OŠ – od 6 let (letnik rojstva 2013) do 4. razreda
Devetletne ОŠ – od 1. do 5. razreda

Druga kategorija:
Osemletne OŠ – od 5. dо 8. razreda.
Devetletne ОŠ – оd 6. dо 9. razreda.

9. Strokovna komisija bo nagradila najmanj po tri najboljša likovna in literarna dela iz vsake kategorije posebej.

10. Razglasitev zmagovalcev bo na katoliški božič, 25. decembra 2019, podelitev nagrad pa na pravoslavni božič, 7. januarja 2020 (25. decembra 2019 po julijanskem koledarju).

Prispelih del ne vračamo, avtorji soglašajo z objavo svojih del v Spletnem časopisu za spodbujanje ustvarjalnosti otrok Tabla. (www.tabla.org.rs ali http://табла.срб).

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla raspisuje

TREĆI TABLIN KONKURS ZA NAJLEPŠU BOŽIĆNU PESMU ILI CRTEŽ

učenika osnovnoškolskog uzrasta sa južnoslovenskog govornog područja

1. Tema konkursa: Božić

2. Konkurs je otvoren od 1. do 30. novembra/studenog 2019.

3. Na konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih škola širom sveta koji pišu na jednom od južnoslovenskih jezika.

4. Svaki autor može da pošalje po jednu pesmu ili jedan crtež (ili jednu pesmu i jedan crtež).

5. Literarne radove slati na adresu e-pošte konkursi@tabla.org.rs u Word dokumentu na jednom od standarsnih fontova, veličine 12, na jednom od južnoslovenskih jezika, najkasnije do 30.11.2019. u 23:59:59. Nemojte nam slati literarne radove koji su već nagrađivani na drugim konkursima, jer ih nećemo ocenjivati.

6. Likovne radove slati na adresu redakcije Table:
Časopis Tabla
Ljubomira Nikolića 17/26 (PAK 701742)
18106 Niš
Srbija

Likovni radovi se rade isključivo na papirnoj podlozi, a format i tehnika su po slobodnom izboru autora.
Likovni radovi se šalju isključivo u originalu (nikako e-poštom kao slika), s tim da datum na poštanskom žigu koverte ne može biti posle 30.11.2019. godine.

7. Podaci o autoru: ime i prezime, razred, naziv škole, mesto, država, ime pedagoga/mentora, broj mobilnog telefona ili adresa e-pošte pedagoga/mentora ili roditelja.
Za literarne radove podatke napisati ispod rada, a za likovne na poleđini rada (čitko štampanim slovima ili zalepiti etiketu urađenu na računaru).

8. Radovi će biti podeljeni u dve kategorije:

Prva kategorija:
Osmogodišnje OŠ – od predškolaca do IV razreda
Devetogodišnje OŠ – od I do V razreda

Druga kategorija:
Osmogodišnje OŠ – od V do VIII razreda.
Devetogodišnje OŠ – od VI do IX razreda.

9. O radovima će odlučivati stručni žiri, koji će nagraditi najmanje po tri najbolja likovna i literarna rada iz svake kategorije posebno.

10. Proglašenje pobednika će biti na Božić, 25. decembra/prosinca 2019. godine, a dodela nagrada na Božić, 7. januara/siječnja 2020. godine (25. decembra/prosinca 2019. po Julijanskom kalendaru).

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objaviti u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla (www.tabla.org.rs ili http://табла.срб).

„Табла”, интернет списание за насърчаване na детското творчество, обявява

ТРЕТИ КОНКУРС НА „ТАБЛА“ ЗА НАЙ-ДОБРОТО КОЛЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ РИСУНКА

за ученици от началните училища от южнославянския говорещ район

1. Тема на конкурса: Коледа

2. Конкурсът е отворен от 1 до 30 ноември 2019 г.

3. В конкурса могат да участват ученици от начални училища по света, които пишат на един от южнославянските езици.

4. Всеки автор може да изпрати по едно стихотворение или една рисунка (или едно стихотворение и една рисунка).

5. Литературните произведения пратете на адрес konkursi@tabla.org.rs в документ Word в един от стандартните шрифтове, размер 12, на един от южнославянските езици, не по-късно от 30.11.2019 в 23:59:59.
Не ни изпращайте литературни произведения, които вече са награждавани в други конкурси, тъй като няма да ги оценяваме.

6. Рисунките си изпращайте на адреса на редакцията на „Табла”:
Часопис Табла
Љубомира Николића 17/26 (ПАК 701742)
18106 Ниш
Србија

Рисунките се изработват изключително на хартия, а форматът и техниката авторът сам избира.
Рисунките се изпращаат изключително в оригинал (по никакъв начин не се изпращат по имейл като снимка), при условие, че датата на пощенското клеймо не може да бъде след 30.11. 2019 г.

7. Данни за автора: име и фамилия, клас, училище, място, държава, име на учителя / ментора, номер на мобилния телефон или имейл адрес на учителя / ментора или родителя.
За литературните произведения напишете данни под произведението, а за рисунките на гърба на произведението (четливо с главни букви или поставете етикет, направен на компютър).

8. Творбите ще бъдат разделени в две категории:

Първа категория:
Осемгодишно основно училище –деца от предучилищна възраст до IV клас
Деветгодишно основно училище –деца от I до V клас

Втора категория:
Осемгодишно основно училище – деца от V до VIII клас.
Деветгодишно основно училище – деца от VI до IX клас.

9. За наградите ще решава експертно жури, което ще награди най-малко три най-добри творби от областта на изобраъително изкуство и литературни произведения във всяка категория поотделно.

10. Обявяването на победителите ще бъде на Коледа, 25 декември 2019 г., а церемонията по награждаването ще се състои на Коледа, 7 януари 2020 г. (25 декември 2019 г. според Юлианския календар).

Пристигналите творби не се връщат, а авторите са съгласни, че техните творби могат да бъдат публикувани в онлайн списанието за насърчаване на детското творчество „Табла” (www.tabla.org.rs или http://табла.срб ).

Онлајн списание „Табла“ за поттикнување на детското творештво објавува

ТРЕТ КОНКУРС на „ТАБЛА“ ЗА НАЈУБАВА БОЖИЌНА ПЕСНА ИЛИ ЦРТЕЖ

наменет за учениците од основните училишта од јужнословенското говорно подрачје

1. Тема на конкурсот: Божиќ

2. Конкурсот е отворен од 1-ви до 30 ноември 2019 година

3. На конкурсот можат да се пријават ученици од основните училишта од целиот свет кои пишуваат на еден од јужнословенските јазици

4. Секој автор може да испрати по една песна или еден цртеж (или една песна и еден цртеж)

5. Литературните творби треба да бидат напишани на еден од јужнословенските јазици во ворд документ, во некој од стандардните фонтови со големина 12, и испратени на konkursi@tabla.org.rs најдоцна до 30 ноември 2019 година во 23 часот, 59 минути и 59 секунди. Ве молиме да не ги испраќате литературните творби кои веќе биле наградувани на некои други конкурси бидејќи нема да бидат разгледувани.

6. Ликовните творби треба да бидат испратени на следната адреса:
Часопис ТАБЛА
Ул. Љубомира Николића 17/26 (ПАК 701742)
18106 Ниш
Република Србија

Ликовните творби треба да бидат изработени исклучиво на хартиена подлога во формат и техника по слободен избор на авторот.
Ликовните творби треба да бидат испратени исклучиво во оригинал (во никој случај преку електронска пошта како фотографија), со тоа што при испраќањето, последната можна дата на поштенскиот жиг на пликот може да биде 30 ноември 2019 година.

7. Податоци за авторот: Име и презиме, одделение, име на училиштето, населено место, држава, име на педагогот/менторот, број на мобилен телефон или имејл адресата на педагогот/менторот или родителот.
За литературните творби податоците треба да бидат напишани на крајот од творбата, а за ликовните на задната страна од творбата (се пополнува читко со печатни букви или може да се залепи и етикета направена на компјутер)

8. Творбите ќе бидат поделени во две категории.

Прва категорија:
Осмогодишни основни училишта – од предучилишна до четврто одделение
Деветтогодишни основни училишта – од прво до петто одделение

Втора категорија:
Осмогодишни основни училишта – од петто до осмо одделение
Деветтогодишни основни училишта – од шесто до деветто одделение

9. Творбите ќе бидат разгледувани и оценувани од страна на стручни жири-комисии кои ќе наградат најмалку три најдобри ликовни и три најдобри литературни творби од секоја категорија посебно.

10. Прогласувањето на победниците ќе биде на Божиќ, 25 декември 2019, а доделувањето на наградите на Божиќ 7 јануари 2020 година (25 декември 2019 по јулијанскиот календар).

Пристигнатите творби не се враќаат, а авторите се согласни истите да бидат објавени во онлајн списанието за поттикнување на детското творештво „ТАБЛА“ (www.tabla.org.rs или http://табла.срб )

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com