У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) и члана 9. Статута удружења грађана »Нишки креативни студио«, на 10. редовној седници скупштине одржаној 19.02.2022. године, доноси:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА »ТАБЛА«

Члан 1.

Удружење »Табла« (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе и уметности.

Члан 2.

Циљеви Удружења су: анимирање деце и омладине, посебно оних ометених у развоју, из разних области културе и уметности, као и стална борба за јачање статуса и права уметника и културних радника.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење:

 • Организује фестивале из разних области уметности, књижевне вечери, ликовне колоније и остале манифестације културног карактера;
 • Oбјављује књиге, часописе и друге публикације за децу и омладину из области културе и уметности;
 • Окупља уметнике, писце и песнике и са њима организује и реализује разне пројекте и радионице;
 • Сарађује са разним установама, школама, удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве културом, уметношћу и образовањем деце и омладине;
 • Организује стручњаке за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из области културе и уметности;
 • Организује разне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у области културе и уметности;
Члан 4.

Назив Удружења је: »Табла«.

Удружење нема скраћени назив.

Удружење има свој логотип. Логотип је низ од пет стилизованих ћириличних слова: „Т“, „А“, „Б“, „Л“ и „А“. Изнад свих слова се налази продужена водоравна линија слова „Т“, док су остала слова кружног облика и у сваком слову се налази по један емотикон који показује: одушевљење, збуњеност, заљубљеност и срећу.

Удружење има седиште у Нишу.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана.

Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о висини чланарине за следећу годину;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима која се баве културом и уметношћу, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привредну делатност: 5811 – Издавање књига, 5814 – Издавање часописа и периодичних издања и 5819 – Остала издавачка делатност, с тим да је претежна делатност 5814 – Издавање часописа и периодичних издања.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 18.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области културе и уметности, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 19.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 20.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Републику Србију, на име задужбине.

Члан 21.

Удружење има печат округлог облика на којем је у ободу ћириличним писмом исписано: Удружење „Табла Ниш, а у средини логотип Удружења.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.